x
x
Declination    der Freitag m, Noun
Freitag / Freitage
  1.    пятница ж.р.
Freitag , Noun Freitag / Freitage , пятница
translation translator dictionary German Russian Freitag , Noun Freitag / Freitage , пятница
Freitag , Noun Freitag / Freitage , пятница
Translated from German into Russian by PROMT

Phrases

Examples

Definitions