Topic: Translated:
x
x
Abkhazia
   das Abchasien n, Noun
  1.    Abkhazia
  2. Abkhasia
  3. hide

Phrases

Contexts

Definitions