Topic: Translated:
x
x
веди разгульный образ жизни
Declination der Bursch m, Noun
Bursch / Burschen
  1.    парень м.р.
  2.    юноша м.р.
  3. hide
Conjugation burschen , Verb
burschen / burschte / burscht / geburscht
  1. принимать в суденческую корпорацию
  2. вести разгульный образ жизни
  3. hide

Phrases

Contexts

Definitions