Dictionary: Translated:
x
x
платить
Conjugation    blechen , Verb
blechen / blechte / blecht / geblecht
  1.    платить
  2. hide
Declination    das Blech n, Noun
Blech / Bleche
  1.    жесть ж.р.
  2. металлический лист м.р.
  3. листовые металлы мн.ч. (Building and Ecology)
  4. more 
  5. листовой металл м.р.
  6. hide

Phrases

Contexts

Definitions