Sentence examples of "Пшениця" in Ukrainian

<>
Головна зернова культура України - озима пшениця; Главная зерновая культура Украины - озимая пшеница;
Там стали культивуватися пшениця, ячмінь, коноплі, виноград. Там стали культивироваться пшеница, ячмень, конопля, виноград.
Пшениця сьогодні є найбільш оброблюваної і популярної злакової культурою, яка налічує понад одну тисячу сортів. Пшеница сегодня является самой возделываемой и популярной злаковой культурой, которая насчитывает более одной тысячи сортов.
Її успішно замінюють калинові гілки і пшениця. Ее успешно заменяют калиновые ветви и пшеница.
Головна "Насіння" Озима пшениця Главная "Семена" Озимая пшеница
Головна зернова культура в Україні - озима пшениця. Главная зерновая культура в Украине -- озимая пшеница.
Яра пшениця за посівними площами та валовим збором посідає перше місце серед зернових хлібів. Яровая пшеница по посевным площадям и валовому сбору занимает первое место среди зерновых хлебов.
Пшениця витиснула інші злаки. Пшеница вытеснила другие злаки.
основними господарськими культурами є ячмінь, пшениця, подеколи рис; основными хозяйственными культурами являются ячмень, пшеница, иногда рис;
Пшениця 3-й клас фуражна Повна відповідність з ГОСТом Зараженість шкідниками не допускається Великий обсяг. Пшеница 3-й класс Фуражная Полное соответствие с ГОСТом Зараженность вредителями не допускается Большой объем.
Борошно і пшениця для осетин була дефіцитом. Мука и пшеница для осетин была дефицитом.
До групи ранніх ярих хлібів відноситься яра пшениця, ярий ячмінь і овес. К группе ранних яровых хлебов относятся яровая пшеница, яровой ячмень и овес.
Ярі зернові (ярий ячмінь, пшениця) Яровые зерновые (яровой ячмень, пшеница)
Цього роду ґрунти при глибині в 3-4 вершка для обробки важкі, але на них добре родить пшениця. Этого рода почвы при глубине в 3-4 вершка для обработки тяжелы, но на них хорошо родится пшеница.
У оазі навколо міста вирощуються фініки, рис, виноград, ячмінь та пшениця; В оазисе вокруг города выращиваются финики, рис, виноград, ячмень и пшеница;
Наприклад, українська пшениця "полтавська" була вихідним сортом при виведенні російської "саратовській"; Например, украинская пшеница "полтавская" была исходным сортом при выведении русской "саратовской";
Основною зерновою культурою є озима пшениця, провідною технічною культурою є соняшник. Основной зерновой культурой является озимая пшеница, ведущей технической культурой является подсолнечник.
Вам потрібна якісна озима пшениця для посіву? Вам нужна качественная озимая пшеница для посева?
Вирощуються пшениця, кукурудза, плодові культури - яблуні, груші). Выращиваются пшеница, кукуруза, плодовые культуры - яблони, груши).
У рослинництві - пшениця, кукурудза, цукрові буряки, льон. В растениеводстве - пшеница, кукуруза, сахарная свекла, лен.
Translation examples in context are collected automatically from many open sources using search technology based on bilingual data. If you find any inaccuracies or have comments on the text, use the "Report an issue" option or write to us.

In this section, you can see how words and expressions are used in different contexts using examples of translations made by professionals. The Contexts section will help you learn English, German, Spanish and other languages. Here you can find examples with phrasal verbs and idioms in texts that vary in style and theme. Examples can be sorted by translations and topics.

Learn foreign languages, see the translation of millions of words and expressions, and use them in your e-mail communication.