Sentence examples of "збагнення" in Ukrainian

<>
Пізніші послідовники дзен відмовляються від численних щаблів хінаяни і проголошують безпосереднє й екстатичне збагнення істини. Позднейшие последователи дзэн отказываются от многочисленных ступеней хинаяны и провозглашают непосредственное и экстатическое постижение истины.
Емпатія - збагнення емоційного стану, проникнення-вчування в переживання іншої людини. Эмпатия - постижение эмоционального состояния, проникновение в переживания другого человека.
Важливим моментом платоновської естетики є збагнення прекрасного. Важным моментом платоновской эстетики является постижение прекрасного.
Фундаментальна рушійна сила психіки спрямована в область збагнення самозвеличення. Фундаментальная движущая сила психики направленная в область постижения самости.
Єство християнства - це досвід живої людини, направлений на збагнення реальності у всій сукупності складаючих її факторів. Сущность христианства - это опыт живого человека, направленный на постижение реальности во всей целокупности составляющих её факторов.
До того ж з'явилися доктрини, які обґрунтовували містичну практику й переживання як спосіб збагнення таємниць буття. К тому же появились доктрины, которые обосновывали мистическую практику и переживание как способ постижения тайн бытия.
Емпатія - це збагнення емоційних станів іншої людини у формі співпереживання. Эмпатия представляет собой постижение эмоциональных состояний другого человека в форме сопереживания.
Дані картинки й пояснення до них виражають десять етапів збагнення бодгісаттвою просвітлення й зробленої мудрості. Данные картинки и пояснения к ним выражают десять этапов постижения бодхисаттвой просветления и совершенной мудрости.
метод розчленування і скріплення понять з метою збагнення надчуттєвої (ідеальної) сутності речей (Платон); метод расчленения и связывания понятий с целью постижения сверхчувственной (идеальной) сущности вещей (Платон);
Translation examples in context are collected automatically from many open sources using search technology based on bilingual data. If you find any inaccuracies or have comments on the text, use the "Report an issue" option or write to us.

In this section, you can see how words and expressions are used in different contexts using examples of translations made by professionals. The Contexts section will help you learn English, German, Spanish and other languages. Here you can find examples with phrasal verbs and idioms in texts that vary in style and theme. Examples can be sorted by translations and topics.

Learn foreign languages, see the translation of millions of words and expressions, and use them in your e-mail communication.