Sentence examples of "популізм" in Ukrainian

<>
Підвищення "мінімалки": популізм чи економічне диво? Повышение "минималки": популизм или экономическое чудо?
"Правий" популізм або неонацизм? "Правый" популизм или неонацизм?
Кіберпартіям властивий популізм: відсутність фундаментальних цінностей, прості рішення складних проблем і готовність підлаштуватися під будь-яку ситуацію [3] [1]. Киберпартиям свойственен популизм: отсутствие фундаментальных ценностей, простые решения сложных проблем и готовность подстроиться под любую ситуацию [3] [6].
Як і у випадку переобрання Річарда Ніксона в 1972 році, популізм Трампа і регулярна апеляція до "мовчазної більшості" зіграли роль у його перемозі. Как и в случае переизбрания Ричарда Никсона в 1972 году, популизм Трампа и регулярная апелляция к "молчаливому большинству" сыграли роль в его победе.
Гройсман назвав популізм причиною дестабілізацій в країні. Гройсман назвал популизм предпосылкой дестабилизаций в государстве.
Вважаю, що це чистої води популізм. Это, разумеется, чистой воды популизм.
У Німеччині це був лівий популізм ("Die Linke"); В Германии это был левый популизм ("Die Linke");
Я вважаю, що популізм є причиною дестабілізацій в нашій країні. Я считаю, что популизм является причиной дестабилизаций в нашей стране.
"Це чистої води популізм. Все это чистой воды популизм.
Брехня і популізм не є рецептами успішної України. Ложь и популизм не являются рецептами успешной Украины.
У 2012 році вийшла написана нею і двома співавторами книга про правий екстремізм і популізм у Фінляндії; В 2012 году вышла написанная ей и двумя соавторами книга о крайне правом экстремизме и популизме в Финляндии;
"Ми маємо три вороги: Росія, корупція, популізм. "Мы имеем три врага: Россия, коррупция, популизм.
Цей передвиборчий популізм влади може дорого коштувати країні. Этот предвыборный популизм власти может дорого стоить стране.
[1] Популізм як такий називають ознакою "галасливої меншості", і до політичних запитів більшості він стосунку не має. [25] Популизм как таковой называют признаком "громогласного меньшинства", и к политическим запросам большинства он отношения не имеет.
Translation examples in context are collected automatically from many open sources using search technology based on bilingual data. If you find any inaccuracies or have comments on the text, use the "Report an issue" option or write to us.

In this section, you can see how words and expressions are used in different contexts using examples of translations made by professionals. The Contexts section will help you learn English, German, Spanish and other languages. Here you can find examples with phrasal verbs and idioms in texts that vary in style and theme. Examples can be sorted by translations and topics.

Learn foreign languages, see the translation of millions of words and expressions, and use them in your e-mail communication.