Topic: Translated:
x
x
отшлифовывать
Conjugation    feilen , Verb
feilen / feilte / feilt / gefeilt
  1.    надпиливать
  2. отшлифовывать
  3. распиленный
  4. hide
Declination    das Feilen n, Noun
Feilen / -
  1. опиливание ср.р. (Technical)
  2. hide
Declination    die Feile f, Noun
Feile / Feilen
  1.    напильник м.р.
  2. hide
Declination    feil , Adjective
  1. предназначенный для продажи
  2. hide

Phrases

Contexts

Definitions